Квалификацията на педагогическите специалисти

Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман проведе изнесено обучение на тема „MS Teams – инструмент за получава на обратна връзка, оценка и самооценка“, по  Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове за преиода от 29.08.2021 г. – 31.08.2021 г. в с. Марково, обл. Пловдив

Обучение „Интерактивна дъска“ –
  • Едно занимание от 6 часа
  • Участвали: Всички учители
Обучение „Портфолио“ – 1.11.2012
  • Едно занимание от 6 часа
  • Участвали: Всички учители