Образование за утрешния ден


Оперативна програма
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

УКАЗАНИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001
„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“
ДЕЙНОСТ по
проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  за учебната 2019/2020 г. – разкрити две групи по интереси за повишаване на дигиталните компетенции „Дигитална работилница -1 и 2“

2020/2021
ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001
„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“
ДЕЙНОСТ по
проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  за учебната 2020/2021 г. – разкрити две групи по интереси за повишаване на дигиталните компетенции „Дигитална работилница -1 и 2“