Образование за утрешния ден


Оперативна програма
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020
УКАЗАНИЯ

2020/2021 – ІІ-ра година на проекта
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“,
за учебната 2020/2021 г., са разкрити две групи по интереси за повишаване на дигиталните компетенции „Дигитална работилница -1 и 2“

2019/2020І-ва година на проекта
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“,
за учебната 2019/2020 г., са разкрити две групи по интереси за повишаване на дигиталните компетенции „Дигитална работилница -1 и 2“