Проект по BG05М2ОP001-3.024 МИГ

Web сайт на групите ученици по съответните дейности, включени в проекта: https://mig-roman-lucovit.alle.bg/
Дейност №1 „Прочети, помисли, разбери, пресъздай!“ – Група за допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности
Дейност №2 Клуб „Краезнание“ – Група за опознаване на родния край, чрез изучаване на местната история, география, култура, етнография и фолклор.
Дейност №3 Клуб „Арт Ателие“ – Група за насърчаването на индивидуалните творчески възможности на учениците, с цел изграждане на самостоятелност, инициативност и креативно мислене.
Дейност №4 „Клуб „Виртуално пътешествие“ – Група за придобиването на знания и умения в сферата на информационните технологии и кариерното ориентиране към нея.
Дейност №5 Клуб „Театрална работилница“ – Група за формиране на ключови умения за живота чрез изграждане и подобряване уменията на младите хора за общуване помежду им и с околните, за толерантност и социална ангажираност.
Дейност №6 Клуб „Природознание и опазване на околната среда“ – Група за възпитание и изграждане на ценности и мотивация у учениците към грижа за природата и природните богатства в нашето населено място и роден край.
Дейност №7 „Спорт в училище – тенис на маса“ – Две групи (момчета и момичета) за насърчаването на индивидуалните възможности на учениците и мотивирането им за здравословен и двигателно-активен живот.
Дейност №8 Клуб „Да пеем заедно“ – Група за създаването на интерес у децата към многостранна артистична дейност и изграждане на висока обща и музикална култура.
Дейност №10 „Моят час в библиотеката“ – Дейността надгражда съвместната работа на НЧ „Христо Ботев 1907“ гр. Роман и СУ „Васил Левски“ гр. Роман. Провеждането на открити уроци в библиотеката на читалището е интересен и различен начин за представяне на учебния материал не само по български език и литература, а и по останалите предмети.

Покана обучения 13-20.07.21 – за Училища