Родителска среща в VІІ клас за кариерно ориентиране

На 16.04.2019г. в СУ „В. Левски“ гр. Роман с родителите на учениците от VІІ клас се проведе родителска среща. Представен бе държавен план-прием за 2019/2020 учебна година в СУ „В. Левски“ от г-жа Юлия Атанасова – кариерен консултан в Център за кариерно ориентиране Враца.