Отново ОРЕС

Уважаеми учители, ученици и родители,
Информирам Ви, че със Заповед № РД 09-2200/04.02.2022 г. на министъра на образованието и науката за 50% от паралелките в прогимназиалния и гимназиалния етап на училищата в област Враца обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда, както следва:

– в периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. включително –
за учениците от V, VI, IX и XІ клас;

– в периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително –
за учениците от VIІ, VIII, Х и ХІІ клас.

Учениците от І до IV клас в училищата от област Враца ще се обучават присъствено в съответствие с Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г., изм. със Заповед № РДО-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Директор:
Христина Петкова