НВО-резултати

На вниманието на учениците, завършващи VII клас и техните родители

Уважаеми кандидат-гимназисти,

Уважаеми родители,

Официалното оповестяване на резултатите от НВО – 7 клас  ще стане до 27.07.19 г. Резултатите се обявяват само в точки и не се трансформират в оценки.

Индивидуалните резултати от НВО ще бъдат обявени на платформата за държавния прием на адрес: https://priem.mon.bg и всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището.

Училищата ще издадат свидетелствата за завършено основно образование до 03.07.19 г.

Информация за училищата, които осъществяват прием на ученици в VIII  класза учебната 2019/2020 година  и начина на балообразуване  за всяка паралелка е публикуван на сайта на РУО – Враца http://.ruobg.com в раздел „Прием“

Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път /online/.

Вариантите за подаване на заявление за участие в класирането са два:

Първи вариант:

Без чуждо съдействие от всеки компютър с интернет, по което и да е време в денонощието.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание.

http://ruobg.com/messages-students/list-messages-students/section_id/3

Подалите самостоятелно заявления по интернет, не следва да подават документи в училищата – центрове.

Втори вариант:

В училище – център, определено от началника на РУО-Враца, в рамките на работния ден /от 8.00 до 18:00 ч./, както следва:

 • Център за кариерно ориентиране – гр. Враца, ул. Софроний Врачански“ № 6, ет.1
 • ПГ по транспорт „Коста Петров“ – с. Борован
 • ОУ „Св. Кл. Охридски“ –Бяла Слатина
 • СУ „Христо Ботев“ – с. Габаре
 • СУ „Христо Ботев“ – с. Галиче
 • Обединено училище „Св. Кл.Охридски“ – с. Тишевица
 • Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Девене
 • Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Баница
 • СУ “Христо Ботев” – Козлодуй
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Козлодуй
 • ПГ по ЯЕ „И. Курчатов“- Козлодуй
 • СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бутан
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Криводол
 • Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Краводер
 • ОУ „Хр. Ботев“ – Мездра
 • СУ „Св. Кл. Охридски“ с. Зверино
 • ПГ по ХТ „Васил Левски“ гр. Мизия
 • СУ „Васил Левски“ – Роман
 • СУ „Христо Ботев” – Оряхово
 • СУ „Васил Воденичарски“ с. Хайредин

В посочените училища–центрове могат да се приемат заявления от всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили VII клас или къде желаят да продължат образованието си.

Хронология при подаване на документи в училище-център

 1. Заявление за участие в класиране по образец.

Когато се кандидатства в някой от изброените по-горе центровете, ученикът и родителят му заявяват на длъжностното лице поредността на желаните паралелки, като се кандидатства за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Изборът на паралелките се осъществява от падащо меню на платформата. /Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже неприет, ако балът му не е бил достатъчен поради малко на брой посочени желания./

Попълненото заявление се разпечатва и подписва от родителя.

 1. Копие намедицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика- само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка. Длъжностното лице сканира и прикачва медицинското свидетелство. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.
 • Данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система и НЕ СЕ носят от ученика.
 • Свидетелство за основно образование се представя само от кандидат от друга област или ако ученикът е завършил основното си образование в предходна година и тогава не е кандидатствал.

Хронология при класирането

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в РУО – Враца. Възможно е ученик да е приет в повече от една област, ако е кандидатствал и в други области.

До 11 юли 2019 г. ще бъдат обявени списъците с приети ученици на първи етап на класиране. Учениците се записват в училището, в което са приети с оригиналите на документите си (свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство за професионалните паралелки).

Ако ученикът е класиран по второ или следващо желание, но класирането не го удовлетворява, той може да подаде заявление за участие във втория етап на класирането, в училището, където е класиран. Той може да се класира на предходно свое желание или да остане на мястото, на което е приет.

Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране.

Неприетите ученици участват във втория етап, без да подават заявления.

Приети ученици в други области, които избират да се запишат там, не е нужно да уведомяват училището, в което са класирани от област Враца. Тяхното място в училището остава свободно. Освободените от тях места се заемат при второто класиране.

До 18 юли 2019 г. ще се обявят списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. След този етап учениците следва да се запишат в училището, в което са класирани, в противен случай губят мястото си.

Заявления за участие в трето класиране се подават online или в училищата, в които има свободни места на 24 и 25 юли 2019 г.

В трето класиране може да кандидатстват:

 • неприетите ученици, като променят желанията си;
 • нови ученици, които до момента не са участвали в класирането;
 • ученици, които се отказват от класирането си до този момент и се ориентират към останалите свободни места.

Списъците на приетите на третия етап на класиране ще бъдат оповестени на 29 юли 2019 г.

Незаетите места в училищата продължават да се допълват до 10 септември 2019 г. с кандидатстване в самото училище.

ВАЖНО: Ако ученик не е положил изпит за проверка на способностите по музика или по изобразително изкуство, той не трябва да подава желание за участие в класирането в паралелките, където тези изпити са балообразуващи. Ако е  подадено такова желание, то няма да бъде отчетено за тези ученици.

 

Дейности Дати Място на реализиране
Обявяване на резултати от изпитите до 27. 06. 2019 г. ■  В платформата https://priem.mon.bg

■  В училището, където ученикът учи;

Издаване на свидетелство за завършено основно образование до 03. 07. 2019 г. Училището, в което ученикът учи
Подаване на документи за участие в класирането 03. 07. – 05. 07. 2019 г. Оnline или в посочените училища-центрове, определени от началника на РУО места
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 11. 07. 2019 г. ■   В платформата https://priem.mon.bg

■   Училищата, осъществяващи държавен план-прием

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втория етап на класиране до 16. 07. 2019 г.   ■   В училището, в което са приети
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 18. 07. 2019 г. ■   В платформата https://priem.mon.bg

 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22. 07. 2019 г. ■   В училището, в което са приети
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23. 07. 2019 г. ■     В сайта на РУО – Враца www.ruobg.com

■     Във фоайето на РУО-Враца (гр. Враца, ул. „С. Врачански № 1“ ет.1);

■     В училищата, в които се осъществява държавен план-прием

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 25. 07. 2019 г. ■      В училищата, в които има свободни места

 

Обявяване на списъците с приети ученици на трети етап на класиране 29. 07. 2019 г. ■   В платформата https://priem.mon.bg

 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31. 07. 2019 г. ■    В училищата, където са приети учениците.
Попълване на незаетите след трети етап в гимназиите места до 10. 09. 2019 г. ■    В училищата, където има свободните места