Прием 2021/2022

Държавен план-прием за учебната 2021/2022 година в община Роман
За учебната 2021/2022 г. Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман ще реализира прием съгласно, Заповед № ………….. на началника на РУО-Враца, като следва:
1. Профилирана паралелка, профил „Профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език“ (учебен план)
2. Професионална паралелка, професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“ – I СПК (учебен план)
Приложение:
– Заповед № ……………………….. на началника на РУО-Враца за утвърждаване на ДПП в VIII клас за учебната 2021/2022 година