Проекти

Виж проектите! вижте тук
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи
юли–август 2021 05.07, 09.07, 16.07.- начало
вижте тук
Проект по
BGO5M2OP001-3.024
МИГ-подобряване на средата
25.06.2021-30.06.2023
вижте тук
BG05M20P001-3.018-0001
Подкрепа за приобщаващо образование
вижте тук
„НП „Осигуряване на съвременна образователна среда
Проект „Знания за правата на човека“ със
7 – модулна програма „Толерантност, антидискриминация и права на човека“
вижте тук
BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден
вижте тук
ПУДООС – Чиста околна среда-2020
Зелена класна стая
вижте тук
BG05M20P001-2.011-0001 Подкрепа за успех начало: май и юни 2018/2019 г.
вижте тук
BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знание, умения и компетентности
(ТВОЯТ ЧАС)
– ФАЗА 1 и ФАЗА 2″  стартира от 01.11.2016 год..
вижте тукПодобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

 

 

вижте тукКвалификацията на педагогическите специалисти

 

вижте тук
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06-2012 г.
Доставка на храна за група за целодневно обучение
вижте тук
Live@EDU