Проекти

Национална програма Бизнесът преподава – Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ – демонстрационно обучение 3D печат – Орак Инженеринг ЕООД
Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
май и юни 2018/2019 г.
Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
Графици за заниманията в групите

Групи за занимания по интереси
втори срок на учебната 2018/2019 г.
Аз обичам математика
– Диляна Николова Дикова
Компютърна работилница – Мая Иванова Соколарска
Бизнес в облака – Лиляна Богданова Бенчева
Арт – ателие – Илина Петкова Христова
Вокална група – Валентин Иванов Иванов
Клуб по шах – Росен Данчев Цолов
Тенис на маса – СК – Росен Данчев Цолов
Футбол – Серьожа Димитров Иванов

През новата учебна година –
2017/2018, ще работим по:
  • Проект „Твоят час“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА  УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 и ФАЗА 2″
  • Имаме одобрено финансиране по модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, приета с РМС № 216 от 21 април 2017 г.
  • Стартирана е процедура по Компонент 2 от Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Целодневна организация на учебния процес

Квалификацията на педагогическите специалисти

BG051PO001-3.1.06 – хранене на учениците

Live@EDU