„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

От 1 януари 2012 стартира Програмата в продължение на 35 месеца.

В нея са включени две полуинтернатни групи – І група към 5-тите класове; ІІ група сборна – 6-ти и 7-ми класове.

Възпитатели на групите са:

І група – г-жа Валентина Христова – старши възпитател;

ІІ група – г-жа Марияна Кузманова – старши възпитател.

Броя на обхванатите в ПИГ:

І група – 22  ученика;

                                                     ІІ група – 25 ученика.

Заниманията се провеждат на три модула, както следва:

– Обяд. Активен отдих-спортни занимания;

Самоподготовка – Дейности по самоподготовката за следващия учебен ден по различни учебни дисциплини;

– Занимания по интереси – Забавна математика, Сръчни ръце, Игри с образователна цел, Поддържане на работните кабинети на групите, Организирани прояви.