Подкрепа за успех

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
май и юни 2018/2019 г.
Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
SKM_C224e20102913320
Програми за заниманията в групите