ІІ час на класа

ГРАФИК
за ІІ учебен срок на учебната 2023/2024 г.
за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици (ІІ ЧК)

ГРАФИК
за І учебен срок на учебната 2023/2024 г.
за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици (ІІ ЧК)