ДЗИ и НВО

Документи 2020/2021
ДЗИ
НВО
      Български език и литература
І-ДЗИ

19.05.2021 (сряда)
начало 09:00
Български език и литература
НВО
15.06.2020 (понеделник)
начало 09:00
Втори държавен зрелостен изпит
ІІ-ДЗИ
21.05.2021 (петък)
начало 09:00
 

Математика
НВО
17.06.2020 (сряда)
начало 09:00
Държавни зрелостни изпити
по желание
немски език,
руски език,
френски език,
испански език,
италиански език,
химия и
опазване на
околната среда и
физика и
астрономия –
02.06.2020 (вторник)
начало 08:00математика и
география и
икономика –
02.06.2020 (вторник)
начало 14:00биология и
здравно образование и
философски цикъл –
04.06.2020 (четвъртък)
начало 08:00английски език и
история и
цивилизация –
04.06.2020 (четвъртък)
начало 14:00 
Английски език (по желание) – НВО
се отменя!
Всички изпити от НВО
в
Х
клас
се отменят!
Национално външно оценяване (НВО)
Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности  (публ 30.08.2019 г.)
съгласно   НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публ. 13.09.2019 г.)
Модел на НВО за IV клас
Модел на НВО за VII клас
Модел на НВО за X клас
Архив Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2019-2020 година
Модели на НВО по български език и литература, математика и чужд език в VII клас за учебната 2019 – 2020 година
публикувани на 05.09.2019 г.Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности
съгласно   НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публ. 13.09.2019 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавни зрелостни изпити Съобщение за извършване на видеонаблюдение в изпитните зали по време на провеждане на ДЗИ
Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ
Решения на висшите училища относно приемането на държавните зрелостни изпити
Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години
Скала за оценяване
Примерни тестове по БЕЛ и география и икономика Заповеди за учебната 2019/2020 година (публикувани на 30.08.2019 г.)
Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година
Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация
НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити Отменена с Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – (Oбн. в ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.)
НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. продължава да се прилага през учебната 2016 – 2017 г., учебната 2017 – 2018 г., учебната 2018 – 2019 г., учебната 2019 – 2020 г. и през учебната 2020 – 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО
НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)
Документи за ДЗИ-2018/2019