Твоят час – обща структура и групи

Групи за занимания по интереси втори срок на учебната 2018/2019 г.
Аз обичам математика
– Диляна Николова Дикова
Компютърна работилница – Мая Иванова Соколарска
Бизнес в облака – Лиляна Богданова Бенчева
Арт – ателие – Илина Петкова Христова
Вокална група – Валентин Иванов Иванов
Клуб по шах – Росен Данчев Цолов
Тенис на маса – СК – Росен Данчев Цолов
Футбол – Серьожа Димитров Иванов

Групи за извънкласни дейности по интереси:
1. Арт ателие – приложни техники
2. Вокална група
3. Клуб „Виртуално пътешествие“
4. Компютърна работилница
5. Народни танци
6. Тенис на маса – 2 групи
7. Футболен отбор
8. Пусть всегда будет солнце
9. Театрална работилница

Проект „Твоят час“- Групи за подпомагане за преодоляване на обучителни затруднения:
1. Български език и литература – Берислава Христова
2. Група „Български език и литература“ – Боряна Дикова
3. Математика+
Ръковадители:

 

През новата учебна година – 2017/2018, ще работим по:
  • Проект „Твоят час“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА  УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 и ФАЗА 2″
  • Имаме одобрено финансиране по модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, приета с РМС № 216 от 21 април 2017 г.
  • Стартирана е процедура по Компонент 2 от Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

През новата 2017/2018 учебна година в училището ни ще функционират още две нови групи по интереси към проекта „Твоят час“ –

  • по руски език „Пусть всегда будет солнце“ на г-жа Вера Лъчкатая  и
  • „Театрална работилница“ на г-жа Берислава Христова.

В Средно училище „Васил Левски“- гр. Роман, проектът „Твоят час” стартира от 01.11.2016 год.. за учебната 2016/2017 година.
Основна цел на проекта „Твоят час” е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
Специфични цели на проекта са:
1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в у-ще и повишаване на мотивацията им за учене;
3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
4. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
5. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите на учениците в дейностите на училището, с което ще се подпомогне избора на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
6. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
7. Прилагане в извънкласните дейности на електронни /мултимедийни/ продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.
В Средно училище „Васил Левски“-гр. Роман са сформирани 12 групи за извънкласни дейности.
Групи за извънкласни дейности по интереси:
1. Арт ателие – приложни техники
2. Вокална група
3. Клуб „Виртуално пътешествие“
4. Компютърна работилница
5. Народни танци
6. Тенис на маса – 2 групи
7. Футболен отбор

Предлагани извънкласни дейности

Тенис на маса

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Клуб „Виртуално и реално пътешествие“

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Компютърна работилница

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Футболен отбор

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Арт ателие – приложни техники

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Народните танци – традициите и културата на един народ

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Вместо „Народни танци“, през тази учебна година 2017/2018, ще функционират –

  • по руски език „Пусть всегда будет солнце“ на г-жа Вера Лъчкатая  и
  • „Театрална работилница“ на г-жа Берислава Христова.

„Пусть всегда будет солнце“ – да опознаем един от най-близките езици до нашия

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 16.10.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

„Театрална работилница“ – артистични предизвикателства

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 16.10.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация